Gdzie jesteśmy: strona główna / Oferta edukacyjna /

Oferta edukacyjna

Absolwenci studiów, w zależności od wyboru specjalności, obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych fizyki, chemii, informatyki posiadają wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań inżynierii wytwarzania, metod kształtowania, badania struktury i własności materiałów.

Absolwenci zdobywają także pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii materiałów polimerowych i inżynierii biomateriałów włókienniczych w ramach następujących specjalności:  

 
I stopień studiów II stopień studiów

Inżynieria materiałów polimerowych

Inżynieria biomateriałów włókienniczych 

Inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych  Podczas studiów inżynierskich absolwenci uzyskują pełną wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej.

Pierwszy okres studiów jest poświęcony ugruntowaniu i poszerzeniu wiadomości z przedmiotów podstawowych. Należą do nich:

 •  matematyka,
 •  podstawy informatyki,
 •  fizyka,
 •  chemia,
 •  mechanika i wytrzymałość materiałów,
 •  grafika inżynierska i podstawy projektowania komputerowego,
 • podstawy termodynamiki, czy elektrotechnika.

Kolejną grupą przedmiotów przyswajaną przez studentów są przedmioty kierunkowe, związane bezpośrednio z inżynierią materiałową. Są to:

 • podstawy nauki o materiałach (wprowadzenie do inżynierii, krystalografia, podstawy materiałoznawstwa), tworzywa (metalowe, sztuczne, spieki
  i kompozyty),
 • metody i techniki badań oraz podstawy technologii wytwarzania (obróbka plastyczna, odlewnictwo, termometalurgia, technologia obróbki cieplnej).

Zostały one wzbogacone pewnymi podstawowymi przedmiotami włókienniczymi - nauka w włóknie i metrologia materiałowa biotekstyliów.

Studia inżynierskie kończą się na VII semestrze pracą dyplomową.

Studia magisterskie są poświęcone opanowaniu i pogłębieniu wiedzy fachowej z zakresu materiałów polimerowych i biomateriałów włókienniczych. Studia magisterskie kończą się na X semestrze pracą dyplomową.


Program studiów specjalności biomateriały włókiennicze stanowi usystematyzowanie rozwoju nowych prac w dziedzinie konstrukcji, technologii i eksploatacji nowych materiałów, jak również odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie rynku. Studenci uzyskują komplementarną wiedzę w zakresie projektowania i produkcji biomateriałów włókienniczych oraz ich eksploatacji w konkretnych konstrukcjach impantów. Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają szybkie uzupełnienie wiedzy specjalistycznej, niezbędnej w miejscu pracy. Absolwent może również w dość szerokim zakresie reagować na zapotrzebowanie rynku, wykorzystując wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej oraz duży zasób specjalistycznej wiedzy włókienniczej.

Dzięki programom międzynarodowym realizowanym na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży naukowych w znaczących krajowych ośrodkach naukowych, badawczych i technologicznych. Istnieje możliwość wyjazdu w ramach programów wymiany studenckiej, czy wykonania pracy dyplomowej za granicą